top of page

המערכת

אחראי/ת תוכן:

Benyamin & Partner AG

Bahnhofstrasse 14

Postfach 353

CH - 9470 Buchs SG

(+41) 081 756 70 97

info@benyamin-partner.ch

ח.פ.: CHE-324.854.247

© Benyamin & Partner AG. כל הזכויות שמורות.

זכות יוצרים

המחבר אינו נושא באחריות לנכונות, דיוק, עדכניות, מהימנות ושלמות המידע. תביעות אחריות כלפי המחבר בגין נזק מהותי או לא מהותי הנובע מגישה, שימוש או אי שימוש במידע שפורסם, שימוש לרעה בחיבור או תקלות טכניות אינן נכללות. כל ההצעות אינן מחייבות. המחבר שומר לעצמו במפורש את הזכות לשנות, להשלים או למחוק חלקים מהעמודים או מההצעה כולה ללא הודעה מוקדמת או להפסיק זמנית או לצמיתות את הפרסום.

תניית פטור

כל הטקסטים, התמונות והפרטים האחרים המופיעים באתר זה הינם רכושה של Benyamin & Partner AG. חל איסור מפורש על הפצתם, אחסונם, שליחתם, הצגתם או העברתם של התכנים ללא אישור בכתב מ-Benyamin & Partner AG. חברת Benyamin & Partner AG אינה נוטלת על עצמה כל אחריות או חבות ואינה מעניקה כל ערבות באשר לנכונותו, שלמותו או עדכניותו של המידע המופיע באתר זה. נכונותם של כל הקישורים לספקים חיצוניים נבדקה במועד פרסומם. עם זאת, אין אנו ערבים לתוכנם של אתרי אינטרנט. המידע כולו אינו מחייב. Benyamin & Partner AG שומרת לעצמה במפורש את הזכות לשנות, להשלים או למחוק חלקים מעמודים או פרטים או להפסיק את פרסומם באופן מלא או חלקי, ללא הודעה מוקדמת.

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים וכל שאר הזכויות על תוכן, תמונות, תמונות או קבצים אחרים באתר שייכים בלעדית לאגודת פרו ולדמנבורג או לבעלי הזכויות הנקובים במפורש. יש לקבל מראש אישור בכתב של בעלי זכויות היוצרים לשכפול של רכיבים כלשהם.

הגנת מידע

בהתבסס על סעיף 13 של החוקה הפדרלית של שוויץ ותקנות הגנת המידע של הממשל הפדרלי (חוק הגנת מידע, DSG), לכל אדם יש את הזכות להגנה על פרטיותו והגנה מפני שימוש לרעה בנתונים האישיים שלו. אנו מצייתים לתקנות אלו. נתונים אישיים מטופלים כסודיים לחלוטין ואינם נמכרים ואינם מועברים לצדדים שלישיים. בשיתוף פעולה הדוק עם ספקי האחסון שלנו, אנו מנסים להגן על מאגרי המידע בצורה הטובה ביותר מפני גישה לא מורשית, אובדן, שימוש לרעה או זיוף. בעת הגישה לאתר שלנו, הנתונים הבאים מאוחסנים בקובצי יומן: כתובת IP, תאריך, שעה, בקשת דפדפן ומידע כללי המועבר על מערכת ההפעלה או. דפדפנים. נתוני שימוש אלו מהווים בסיס להערכות סטטיסטיות ואנונימיות כדי שניתן יהיה לזהות מגמות, בהן נוכל להשתמש כדי לשפר את ההצעות שלנו בהתאם.

bottom of page